Genezings Verklaringen

 

Ik ben al genezen!

These are Healing Declarations in Dutch.

Click here for Healing Declarations in English.

Instructies: Verklaar deze Schriften en affirmaties keer op keer totdat je ze uit het geheugen kunt zeggen. Deze Schriftteksten zijn een recept van de Grote Arts om dagelijks te nemen voor goddelijke genezing als nodig en zo vaak als nodig is en zelfs totdat ze niet langer nodig zijn, maar om nog steeds te blijven lopen in voortdurende goddelijke gezondheid. Spreek ze hardop, stevig en sterk uit!

“Ik ben al genezen. Jezus nam en droeg alle ziektes en heeft al mijn pijnen op Zich genomen.  Ik hoef ze dus helemaal niet te dragen of te verduren.  Door Zijn striemen ben ik genezen. Door Zijn striemen werd ik genezen en ben ik nu heel gemaakt.”

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.  Isaiah 53:4-5

En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de [boze] geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden [op] [Zich] genomen, en [onze] ziekten gedragen.  Matt 8:16-17

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.  1 Peter 2:24

“Mijn Vader heeft Jezus gekneusd en Hem ziek gemaakt om van Zijn ziel een offer voor zonde te maken om mij te zien als Zijn zaad geheel gemaakt.”

Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft [Hem] krank gemaakt; als Zijn ziel Zich [tot] een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.  Isaiah 53:10

“De wet van de levensgeest in Christus Jezus bevrijdt mij van de wet van zonde en dood.  Het heeft me bevrijd, het bevrijdt me voortdurend en het houdt me vrij.  Alle pijn en ziekte maakt deel uit van de wet van zonde en dood waarvan ik vrij ben, omdat de wet van de levensgeest in Christus Jezus mij vrij heeft gemaakt en mij altijd blijft bevrijden.”

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.  Rom 8:2

“Dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, leeft in mij en diezelfde Geest die Christus uit de dood heeft opgewekt, verkwikt en heelt nu mijn sterfelijk vlees door Zijn geest die in mij woont.”

En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.  Rom 8:11

“Jezus brak Zijn lichaam voor mij, zodat ik heel gemaakt kan worden.”

En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.  1 Cor 11:24

“Volgens mijn geloof, zo zij het voor mij.  Ik heb het geloof van God.  Zonder geloof is het onmogelijk om Hem te behagen.”

Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.  Matt 9:29

“Jezus nam mijn zwakheden en droeg de ziektes, zodat ik ze niet langer hoef te nemen of te dragen.”

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.  Isaiah 53:4-5

Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden [op] [Zich] genomen, en [onze] ziekten gedragen.  Matt 8:17

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.  1 Peter 2:24

“De dief komt om te stelen, te doden en te vernietigen, maar Jezus kwam zodat ik leven kan hebben en dat overvloediger.”

De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.  Joh 10:10

“Mijn ziel zegent U Heer en alles wat in mij is, zegent Uw heilige naam.  Mijn ziel zegent U Heer en vergeet niet al Uw voordelen.  U vergeeft mij al mijn ongerechtigheden. U geneest al mijn ziektes.  U redt mijn leven van verderf. U kroont me met tedere genade. U geeft mijn mond goede dingen zodat mijn jeugd wordt vernieuwd als de adelaars.”

Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.  Psalmen 103:1-5

“Net als de vrouw met de kwestie van het bloed die zei: “Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond zijn.” (Mar 5:28), Heer Jezus, ik raak U nu aan door de geest en ontvang de kracht die van U stroomt en ben nu gezond.”

En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt? Mar 5:30

En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.  Mar 5:34

“Jezus, Uw naam en mijn geloof in Uw naam hebben mij sterk en volkomen gezond gemaakt.”

En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.  Hand 3:16

Dank u, Jezus, dat U mij Uw liefde heeft bewezen, dank u dat U mij al heeft genezen, dank U voor Uw zorg voor mij.  U heeeft mij geheelt en gezond gemaakt.  Ik hou van U, Jezus.
Deel dit met iedereen die zijn genezing nodig moet verklaren.

Klik hier om een gratis afdrukbare versie te downloaden in A4 PDF formaat: Genezings Verklaringen – Ik Ben Al Genezen

TIP: Het is geformatteerd om 2-zijdig te kunnen afdrukken om gemakkelijk mee te nemen om de hele dag en de hele nacht door te kunnen lezen.

Franciscus M. Dartee

Grow in Faith | Walk in Power

 

 All rights reserved.  ©  2021

» If you enjoyed this, don’t forget to like, comment and share!  If this post has ministered to you and you would like to receive regular updates, please be sure to click on the follow button at the bottom of this page.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s